WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ

MEZOSLİM SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

İşbu aydınlatma metni, Türk Hukuk mevzuatında yer alan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)  uyarınca, MEZOSLİM SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan sonra kısaca MEZOSLİM olarak anılacaktır.) sahipliğinde ve mesul müdür DR.ASENA BALTA sorumluluğunda faaliyet gösteren MEZOSLİM’e başvuran hastalara/danışanlara ait Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Hastaların/danışanların Kişisel Verilerinin güvenliğinin sağlanması MEZOSLİM’in öncelikli hedeflerindendir. Bu nedenle, hastaların/danışanların Kişisel Verilerinin güvenli şekilde işlenmesi ve bu verilere hukuka aykırı biçimde gerçekleşebilecek her türlü erişimin veya sızıntının engellenmesi amacıyla, yürürlükteki mevzuatlara uyumlu olarak gerekli güvenlik tedbirleri MEZOSLİM tarafından alınmaktadır.

 

VERİ SORUMLUSU

 

Kişisel Verileriniz, 6698 sayılı KVKK kapsamında “Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi 64020 Sk. Yücel Hanım Apartmanı Zemin Kat 01130 Seyhan Adana” adresinde faaliyet göstermekte olan MEZOSLİM. sahipliğinde ve mesul müdür DR. ASENA BALTA sorumluluğunda bulunan MEZOSLİM tarafından işlenecektir.MEZOSLİM SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ, KVKK kapsamında “VERİ SORUMLUSU” olarak kabul edilmektedir.

MEZOSLİM bünyesinde KVKK kapsamında Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Uyum Süreci, uygulama sorumluluğu Veri Sorumlusuna ait olmak kaydıyla, My&My Hukuk Bürosunun danışmanlığı ve rehberliğinde gerçekleştirilmiştir. 

 

İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 

Aşağıda belirtilen Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz, KVKK m.4 ile ön görülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları ve Amaçları doğrultusunda ve işbu Aydınlatma Metninde yer alan amaçlar kapsamında kalmak üzere; hukuka uygun şekilde, işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, adalet ve şeffaflık ilkesi gözetilerek, doğru ve güncel şekilde, veri güvenliğinin sağlanması amacıyla mevzuatta ön görülen her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak MEZOSLİM tarafından işlenecektir.

1-KİMLİK BİLGİLERİNİZ: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız ve/veya Pasaport Numaranız ve/veya Geçici T.C. Kimlik Numaranız, kimlik bilgileriniz, pasaport bilgileriniz, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, mesleğiniz, imzanız ve sizi tanımlayabilen diğer kimlik verileriniz.

2-İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ: Adresiniz (ikametgah/iş yeri), telefon numaranız (bildirdiğiniz ev/iş yeri sabit ve/veya mobil telefon numaralarınız), elektronik posta adresiniz, IP adresiniz, sosyal medya hesaplarınız ve sair iletişim verileriniz.

3-SAĞLIK BİLGİLERİNİZ: Kan grubunuz, görüntüleme sonuçlarınız, tahlilleriniz , alerjileriniz, kronik hastalıklarınız, zührevi hastalıklarınız, bulaşıcı hastalıklarınız, daha önce geçirmiş olduğunuz ameliyatlara/operasyonlara ilişkin verileriniz, sürekli olarak kullandığınız ilaçlar, Covid-19 hastalığına ilişkin bilgileriniz, tıbbi tedavileriniz, reçete bilgileriniz, vücut analiz ve ölçümleme bilgileriniz, cilt analiz bilgileriniz, sağlığa zararlı alışkanlıklarınız ve tarafınıza uygulanacak tedavi ve uygulamalar için gerekli diğer sağlık verileriniz. 

4-FOTOĞRAF/VİDEO GÖRÜNTÜLERİNİZ İLE SES VERİLERİNİZ: Tıbbi işlem öncesinde, tıbbi işlem sırasında ve/veya tıbbi işlem sonrasında kayıt altına alınan fotoğraf ve/veya videolarda yer alan görüntü ve ses kayıt verileriniz ile iş yeri güvenliğini temin amacıyla kapalı devre kayıt altında bulunan güvenlik kameralarının kaydettiği görüntü verileriniz.

5-MALİ BİLGİLERİNİZ: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilgileriniz, faturalama ve fatura bilgileriniz ve sair finansal verileriniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ AMAÇLA İŞLENDİĞİ

 

Kişisel Verileriniz; hasta dosyası oluşturabilmek, muayene, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi, medikal uygulamalar ve bakım hizmetlerinizi yürütebilmek, tıbbi teşhis ve tedavi süreçleri sonrasında kontrollerinizi gerçekleştirebilmek, oluşabilecek komplikasyon süreçlerini yönetebilmek, sizinle birebir iletişime geçebilmek, randevu süreçlerini yönetebilmek, hasta memnuniyeti ve talep yönetimini gerçekleştirebilmek, hukuki ve akdi yükümlülükleri yerine getirebilmek, ilgili mevzuatı gereğince saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri belirlenen süreler dahilinde muhafaza edebilmek, tedavinizin doğru şekilde yapılabilmesi amacıyla gerektiğinde diğer ilgili uzman hekimlerden konsültasyon hizmeti alabilmek, Uluslararası Sağlık Turizmi  kapsamındaki mevzuata uygun olarak yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek, Sağlık Turizmi çerçevesinde gelen Sağlık Turisti hastaların/danışanların transfer, konaklama, tercüman hizmetlerini planlayabilmek, tıbbi tedavi ve uygulamalara ilişkin yenilikleri duyurabilmek, sunulan tıbbi hizmetler  hakkında 3. Kişileri bilgilendirebilmek, sağlık hizmetleri ile finansmanını planlayabilmek ve yönetebilmek, iş yeri güvenliğini sağlayabilmek, doktor ile hasta arasında kurulan hukuki ilişkiden doğan sorumlulukları yerine getirebilmek, mali ve idari yükümlülükleri yerine getirebilmek, teknik ve ticari güvenliği sağlayabilmek ve kamusal yükümlülükleri yerine getirebilmek  amaçlarıyla, KVKK ‘a uygun olarak, MEZOSLİM tarafından işlenmektedir.

 

Kişisel Verileriniz, aşağıdaki durum ve koşullarda MEZOSLİM  tarafından KVKK kapsamında işlenecektir:

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, tıbbi tedavinizin gerçekleştirilebilmesi ve tedavinize ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yine yukarıda belirtilen amaçlar ve mevzuat doğrultusunda işlenecektir. İlgili kişisel verilerinizi sağlamamanız durumunda, tıbbi tedavinizde hizmet verecek olan MEZOSLİM’e yüklenen yasal yükümlülükler gereği gibi yerine getirilemeyecek ve tedaviniz ve/veya iyileşme süreçleriniz başarılı bir şekilde yürütülemeyecektir.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI YÖNTEMİ

 

Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz, MEZOSLİM’in sunduğu sağlık hizmetine bağlı olarak;

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI,YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel Verileriniz, MEZOSLİM’in yetkilendirdiği gerçek ya da tüzel kişiler tarafından “VERİ İŞLEYEN/İŞLEYİCİ” sıfatıyla; sözlü, yazılı, kamera ve fotoğraf kaydı alınmak sureti ile gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirler ile birlikte, fiziki ve elektronik ortamda kaydı tutularak, KVKK ilgili hükümlerinin ön gördüğü durumlarda ayrıca açık rızanız alınmak şartıyla işlenebilecektir.

 

 

AÇIK RIZA BEYANINIZIN ALINMASININ GEREKTİĞİ DURUMLAR

 

KVKK madde 5/1 uyarınca, aşağıda belirtilen durumlarda ancak açık rızanız alınmak suretiyle, Kişisel Verileriniz işlenebilecektir;

 

AÇIK RIZA BEYANI ARANMAKSIZIN VERİLERİNİZİN İŞLENEBİLECEĞİ DURUMLAR:

 

KVKK madde 6/3 uyarınca;

KVKK madde 5/2/c uyarınca; 

KVKK madde 5/2/f uyarınca meşru menfaatlerimize istinaden;

KVKK madde 5/2/a ve KVKK 5/2/ç uyarınca hukuki yükümlülüklere istinaden, aşağıdaki durumlarda açık rızanız alınmaksızın Kişisel Verileriniz işlenecektir;

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI VE HANGİ AMAÇLA KİMLERE AKTARILACAĞI

 

6698 sayılı KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları kapsamında yer alan şartlar ve amaçlar doğrultusunda toplanan Kişisel Verileriniz; KVKK 8. ve 9. maddelerine ve uygun olmak suretiyle, MEZOSLİM tarafından muayene, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirmesi, gerektiğinde diğer uzman hekimlerden konsültasyon hizmeti alınması, Sağlık Turizmi mevzuatına ilişkin idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Sağlık Turizmi çerçevesinde gelen Sağlık turisti hastaların transfer, konaklama ve tercüman hizmetlerinin planlanması, hastalar ile iletişim kurulması, kontrol randevu süreçlerinin yönetilmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetilmesi, doktor ile hasta arasında kurulan hukuki ilişkiden doğan sorumlulukların yerine getirilmesi, mali, hukuki ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, teknik ve ticari güvenliğin sağlanması ve kamusal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sunulan tıbbi hizmetlerin tanıtılması ve 3. kişilerin tıbbi açıdan bilgilendirilmesi amaçlarıyla, amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde, gerekli Gizlilik Sözleşmeleri imzalanarak ve tüm idari ve teknik güvenlik tedbirleri sağlanmak suretiyle hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içindeki üçüncü kişi ve kurumlara aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir. Bu kapsamda, MEZOSLİM tarafından işlenen Kişisel Verileriniz; 

 

 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME SÜRESİ

 

Kişisel Verileriniz, MEZOSLİM tarafından, yasal olarak saklamaya yükümlü olduğu ölçüde ve sürece saklanacaktır. Belgeleme ve saklama yükümlülükleri, ticaret, vergi ve sağlık mevzuatı ile ilgili yerel normlardan kaynaklanmaktadır. Aşağıda gösterilen tabloda Kişisel Verilerinize ait saklama süreleri yer almaktadır.

Kişisel Verileriniz

        Saklama Süreleri

Kimlik Bilgileriniz                                 Hizmet Alan Kişiye Sunulan Hizmetin Sona Ermesinden Sonra 20 Yıl                         

 

 İletişim Bilgileriniz                              Hizmet Alan Kişiye Sunulan Hizmetin Sona Ermesinden Sonra 20 Yıl

 

 Sağlık Bilgileriniz                                 Hizmet Alan Kişiye Sunulan Hizmetin Sona Ermesinden Sonra 20 Yıl

 

Fotoğraf ve Video Bilgileriniz           Hizmet Alan Kişiye Sunulan Hizmetin Sona Ermesinden Sonra 20 Yıl

 

Mali Bilgileriniz                                     Hizmet Alan Kişiye Sunulan Hizmetin Sona Ermesinden Sonra 10 Yıl

 

 

 

 

 

 

MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE VERİ SAHİBİ YAŞ SINIRI

 

KVKK kapsamında, hastalar/danışanlar en az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bizzat onay verebilecektir. Bu yaş sınırının altında olan hastaların/danışanların onaylarının kanuni temsilcileri tarafından verilmesi gerekmektedir.

 

RIZANIN GERİ ÇEKİLMESİ

 

Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin MEZOSLİM’e rıza vermeniz hâlinde, KVKK 5/1 uyarınca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda verdiğiniz rızayı dilediğiniz zaman geri alabileceğinizi bildiririz. Rızanızı geri alma beyanınızı aşağıda belirtilen irtibat adresimize yine aşağıda belirtildiği şekilde ilettiğiniz takdirde rızanız geri alınacaktır.

 

KVKK UYARINCA VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

 

Kişisel Verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

Yukarıda sıralanan haklarınızdan kullanmak istediğiniz haklar ya da talepler olması durumunda; KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan hangisini kullanmayı talep ettiğinizi açık ve anlaşılır bir şekilde belirttiğiniz yazılı başvurunuzu, ıslak imzalı olarak ve kimliğinizi ispat edecek belgelerle birlikte, MEZOSLİM’in, “Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 64020 Sk. Yücel Hanım Apt. Zemin Kat 01130 Seyhan Adana” adresine gelerek bizzat elden sunabilir, noter kanalıyla gönderebilir veya güvenli e-imza ile imzalayarak “……………………..” mail adresine iletebilir veyahut KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. Kimlik Numarası/Pasaport Numarası/geçici T.C. Kimlik Numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur.

MEZOSLİM, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

RIZA ve ONAY

İşbu Aydınlatma Metnini okuyarak kabul ettiğinizde, MEZOSLİM’in gerçekleştirdiği veri işleme süreci hakkında tam ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunuzu, KVKK tarafından hüküm altına alınan haklarınızı öğrendiğinizi ve Kişisel Verileriniz ile Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında MEZOSLİM tarafından İŞLENMESİNE özgür ve hür iradenizle rıza verdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

Aydınlatma Metnini okuduktan sonra kabul etmeme hakkına sahipsiniz.

MEZOSLİM SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ,

KVKK kapsamında “VERİ SORUMLUSU” sıfatıyla bildirmektedir.

 

Saygılarımızla.